Produkter vi kan tilby

Vi produserer de fleste vanlige massetyper etter gjeldende regelverk. Massetype med inngående material spesifiseres for hvert objekt for at levetiden på veien skal være så lang som mulig til beste mulige pris.

Masser som kan tilbys

Ag Asfaltert grus er en ensartet blanding av tørket, oppvarmet grus og bitumen. Ag anvendes som bærelag og bindlag, ofte som øvre del av bærelaget.
Ap Asfaltert pukk anvendes som drenerende bærelag og til forsterkning av gamle faste dekker.

Ab - Asfaltbetong 
Asfaltbetong er en ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale og bitumen. 
Ab anvendes som slite- og bindlag på veger og plasser med sterk trafikk og hvor det er krav til høy stabilitet.

Ma - Mykasfalt 

Mykasfalt er en varmblandet masse av tørket eller delvis tørket steinmateriale og et bindemiddel av myk bitumen. Dekketypen benyttes som bindlag og slitelag.

Da er en ensartet, grovt sammensatt asfaltmasse med god dreneringsevne.
Denne egenskapen reduseres hvis underliggende lag innrettes slik at vannet ikke får fritt utløp. Da 
reduseres også dekkets levetid.

Agb Asfaltgrusbetong er en ensartet blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale og bitumen.
Asfaltgrusbetong skiller seg fra asfaltbetong (Ab) først og fremst ved at det brukes et mykere
bindemiddel. Agb brukes som bindlag og som slitelag på veger og gater med ÅDT < 3000 og på 
gang-/sykkelveger

SKA Skjelettasfalt er en bindemiddelrik, tettgradert asfaltmasse med meget gode sliteegenskaper. Massetypen benyttes hovedsakelig på veger med ÅDT > 5000.

Flere av slitelagsmassene kan også produseres med Polymermodifisert bindemiddel
PMB gir bedre motstand mot plastisk deformasjon ved høy brukstemperatur enn ordinært bitumen. 
PMB er mer aktuelt på høytrafikkerte veier når piggdekkandelen er lav.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.